Yleiset palvelu- ja toimitusehdot

1.  Yleistä

1.1. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Love It Creative Studio Oy (myöhemmin ”Love It”) Y-tunnus 2963448-8 ja asiakkaan (myöhemmin ”Asiakas”) välillä. Nämä yleiset toimitusehdot ovat liite Love Itin ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin ja ne tulevat osaksi Love Itin ja Asiakkaan välistä sopimusta. Love It ja Asiakas ovat yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

1.2. Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun Asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen tai sopimuksen kirjallisesti sähköpostilla tai suullisesti. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että palvelujen tai tuotteen tekeminen tai toimittaminen on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

 

2.  Vastuut ja oikeudet

2.1. Love Itin vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Love It sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Toimeksiantoa suorittaessaan.

2.2. Love Itilla on oikeus tuottaa palvelu/tuote parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun/tuotteen tuottamisessa alihankkijoita.

2.3. Asiakas vastaa siitä, että se antaa Love Itille riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot palvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa palvelun tuottamiseksi tarvittavan tiedoston ja aineiston sovittuna aikana antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

2.4. Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Toimittaja vastaa materiaalin sisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Tällöin Asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

2.5. Mikäli Love Itin toiminnan vuoksi Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, rajautuu Love Itin korvausvastuu enintään työstä suoritettuun maksuun.

2.6. Love It pidättää oikeuden käyttää asiakkuudet ja työt referensseinä. Salassapidosta sovitaan tarvittaessa erikseen.

2.7. Asiakas vastaa siitä, että sopimuksen toteuttamiseen tarvittavaan henkilötietojen käyttöön on asianmukaiset luvat ja suostumukset. Love Itilla on oikeus käsitellä henkilötietoja sopimuksen ja Asiakkaan antamien kirjallisten suostumusten mukaisesti. Love It noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön säännöksiä. Love It toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimet, joista on sovittu. Asiakas on henkilötietojensa osalta henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä ja Asiakkaan henkilötietoja käsitellessä Love It on henkilötietojen käsittelijä.

 

3.   Luonnoksen ja lopullisen tuotoksen hyväksyminen

3.1. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia, on niistä sovittava erikseen. Hyväksytyn luonnoksen jälkeisistä muutostöistä veloitetaan lisätyöhinnaston mukainen maksu.

3.2. Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen toteuttamisesta loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei tee kirjallista huomautusta tuossa määräajassa.

 

4.    Oikeudet

4.1. Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan aineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta eivät koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen Love Itin Asiakkaalle valmistamaan, hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia.

4.2. Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Love It silloin, kun kuvien hankinta sisältyy tilattuun palveluun ja tällöin ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista. Asiakas yksin vastaa kuvaoikeuksista silloin, kun Asiakas itse toimittaa kuvat.

 

5.    Viivästyminen

5.1. Love Itilla on velvollisuus tuottaa palvelu sovitulla tavalla sovittuun aikaan mennessä. Mikäli toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, aineisto vaaditaan ja palvelu tuotetaan Love Itin määrittämässä kohtuullisessa ajassa.

5.2. Love It ei vastaa tuotannon viivästymisestä, jos se johtuu Asiakkaan toimista. Mikäli viivästyminen tapahtuu Love Itin toimesta, pyritään palvelu hoitamaan ensitilassa tai uudesta aikataulusta sovitaan kirjallisesti erikseen. Mikäli Love Itin toiminnan viivästyksen johdosta Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, rajautuu Love Itin korvausvastuu enintään työstä suoritettuun maksuun.

 

6.    Hinta ja laskutus

6.1. Sopijapuolet sopivat hinnasta kirjallisesti. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena. Asiakas toimittaa laskutustiedot Love Itille tilauksen synnyttyä.

6.2. Love Itilla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

6.3. Laskutus tapahtuu sovitusti. Asiakkaalla on 7 vuorokauden huomautusaika tuotteen vastaanottamisesta. Maksuehto 14 vuorokautta. Mikäli Asiakas jättää laskun tai sen osan maksamatta on Love Itilla oikeus evätä laskuun kohdistuvan työn käyttö, esimerkiksi olla luovuttamatta materiaalia. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

 

7.    Muut ehdot

7.1. Love It ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat alihankkijoiden toimesta. Näissä tapauksissa noudatetaan alihankkijan omia toimitusehtoja.

7.2. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

7.3. Kumpikaan Sopijapuoli ei voi siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle Sopijapuolelle ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta.

7.4. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja menettelyn kieli on suomen kieli. Maksuviivästyksiä koskevat asiat voidaan käsitellä ensiasteena käräjäoikeudessa.

 

Toimitusehdot 24.7.2020